Tỷ giá: 1$ = 23.000 VND
Phí giao dịch: 10.000 VND cố định + 4.4% tổng giao dịch.